HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KJELDSBOGÅRD.

Ordlyden er godkendt på generalforsamlingen den 13.09.21 ved flertal.

Almindelige bestemmelser

Ifølge vedtægternes § 9 påhviler det den enkelte andelshaver at foretage indvendig vedligeholdelse af lejligheden. 

Ordensregler

 1. Hvis husstandens medlemmer samt personer de har givet adgang til ejendommen, forsætligt forårsager ødelæggelse på ejendommen eller dens tilhørende effekter, er den pågældende andelshaver pligtig til at betale istandsættelsen af den forårsagede skade.
 2. Andelshaverne har pligt til omgående at anmelde eventuelle fejl eller mangler til gårdmand eller bestyrelse (manglende lys, utætte vandrør, yderdøre som ikke lukker o. lign.).
 3. Det er ikke tilladt at holde hund. Pasning og overnatning af hund er heller ikke tilladt. Ved besøg af hund må hunden ikke være i gården, og skal være i snor ved besøg i de grønne områder. Der må ikke besørges i de grønne anlæg.

Kat er tilladt, men skal holdes inde. Alle tilladte husdyr, skal være i snor/bur, når de opholder sig på ejendommens ude- arealer og må generelt ikke være til gene for andre andelshavere.

Fælles arealer

 1. Ifølge bekendtgørelse om brandsikring, er det ikke tilladt at henstille ting på tørreloft, udenfor loftrum, trapper, kældergange, gennemgange eller øvrige fællesområder.

For at undgå unødig brandrisiko skal kælderrum, loftrum og cykelrum være forsynet med fungerende lås, ligesom opbevaring af stærkt brandfarlige og/eller ildelugtende effekter ikke er tilladt.

 1. Cykler og knallerter må ikke henstilles i opgange eller kældergange, op af husmuren, hækkene eller lænkes til gelænder. Der henvises til cykelrummene, cykelskure eller cykelstativerne. Ladcykler må kun parkeres under halvtaget i sidegården.
 2. Barnevogne skal parkeres i barnevognskældrene eller under halvtaget i sidegården og ikke i mellemgange, cykelskure og trappeopgange. Barnevognsnøgler til barnevognskældre i nord- & sydgården kan mod depositum ”lånes” i den aktuelle periode der er behov for, ved henvendelse til Bestyrelsen. 
 3. Vinduer på trapper og lofter skal lukkes om aftenen samt ved stærk blæst og udsigt til skybrud.
 4. Det er meget vigtigt at foretage hyppig udluftning af lejligheden - derved kan fortætningsfugt undgås. Opstår der - trods hyppig udluftning - større fugtskader, skal disse anmeldes til bestyrelsen. Se 10 gode råd om udluftning på følgende link. https://www.boligportal.dk/info/udluftning-i-hjemmet-10-gode-raad/
 5. Kælder-loft- og gennemgangsdøre samt porten og låger ved de grønne anlæg skal holdes lukket og låst. Ståldørene på tørloftet vil være aflåste, på grund af brandsikring.
 6. Borde og stole fra udendørsarealerne bedes sat tilbage på deres oprindelige plads efter brug og på skrå op af bordene så de holdes mest muligt tørre og rene.
 7. Vaskeriet er fællesområde. Hvis du spilder noget bedes du tørre op og i øvrigt efterlade vaskeriet, som du selv ønsker at modtage det. Husk at skrive besked om fejlmelding til gårdmanden.  Vaskeriet er ikke en byttecentral for bøger o. lign., hvorfor der IKKE må efterlades diverse ”byttegenstande” i vaskeriet.
 8. Udkastning af foder fra vinduerne er ikke tilladt. Ligesom fodring af dyr på ejendommens område ikke er tilladt. Undtaget er dog foderbrædder i haver og anlæg + små foderkugler/stationer.
 9. Der må ikke påklistres ekstra navne mv., hverken på dørtelefonen eller på postkasserne. ”Nej Tak” til reklamer fravælges ved at kontakte www.minetilbud.dk eller www.fk.dk og nye klistermærker er ikke længere nødvendigt.

Høj musik og støjende adfærd

 1. Al boldspil henvises til boldburet i Sydgården og skal ophøre senest kl. 21:00.
 2. Støjende adfærd i gården, i anlæg og på altaner skal ophøre senest

kl. 21:00. Ophold på fællesarealerne og altaner må generelt ikke være til gene for de øvrige beboere. Det er ikke tilladt at spille unødigt højt musik på udearealerne uden særlig forudgående tilladelse og opslag påført tydelig afsender og telefonnummer.

 1. Musik og støjende adfærd må ikke ske for åbentstående vinduer, på altaner, fællesarealer eller være til gene for de øvrige beboere. Hvis en beboer vil holde fest, skal både egen opgang og naboopgangene varsles i god tid med opslag, påført tydelig afsender og telefonnummer. Dette gælder også ved leje af fælleslokalerne.

Ved større arrangementer opfordrer vi til leje af fælleslokalerne, dog under hensyntagen til regler for leje af lokalerne.

 1. Brug af larmende maskiner er kun tilladt mellem 8:00 - 20:00 på hverdage og mellem 10:00 - 20:00 i weekenden samt helligdage. Ved større renovering med støj til følge er det god pli at varsle både i egen opgang og naboopgangene med opslag, påført tydelig afsender og telefonnummer.

Affaldssortering

 1. Affald skal sorteres og anbringes i de dertil opstillede beholdere. Hvis beholderen er fyldt, så find en anden beholder, f.eks. i den anden ende af gården.
 2. Storskrald er: møbler, tæpper, hvidevarer og store el-artikler, som skal stilles i skuret ved anlægget ud for Kjeldsgårdsvej nr. 26 – Ingen byggeaffald. !! – se punkt. 21.
 3. Malerrester og andet kemisk affald stilles i de aflåste miljøskabe i sidegården.
 4. Byggeaffald afleveres på genbrugspladsen. Hvis du er i tvivl, så kontakt gårdmand eller bestyrelse. 

Altaner

 1. Altanen skal holdes ren og ryddelig samt rengøres for alger mv.
 2. Altanen skal holdes fri for is og sne. Eventuel reparation efter vandskade som følge af forsætlig undladelse af rydning af is og sne, må beboeren eller dennes forsikring betale.
 3. Altanen må ikke bruges til opmagasinering eller pulterrum.
 4. Altanen må ikke benyttes til husdyrhold, herunder fugle i voliere. Husdyrene må generelt ikke være til gene for andre andelshavere.
 5. Opsætning af paraboler, antenner o. lign. er ikke tilladt.
 6. Parasoller (især opslået) - og andre løse genstande (borde, stole, vaskestativer mv.) skal bindes/sættes forsvarligt fast.
 7. Blomsterkasser monteret udvendigt på rækværk skal være forsynet med låseanordning, som sikrer mod nedfald. Blomsterkasser skal borttages for udvendige ophæng i perioden fra oktober til marts, men kan monteres indvendigt, hvor de også skal forsynes med låseanordning i hele perioden.
 8. Bevoksning på selve bygningen er ikke tilladt.
 9. Afdækning med ensfarvet lærred eller glat akryl (lexan 3/6 mm) i lyse neutrale farver er tilladt, men på eget ansvar.
 10. Det er tilladt at grille på altanen, men kun el/gasgrill. Det må dog ikke være til gene for de øvrige beboere.
 11. Det er ikke tilladt at opsætte genstande af nogen art på selve bygningen med undtagelse af markise for egen regning og risiko. Ved eventuelt reparationsarbejde på facaden påhviler det andelshaveren at nedtage og genopsætte markisen for egen regning.

Haver

 1. I stuelejligheder hvor der er etableret udvendig trappe til haven, er det tilladt at opsætte én udendørslampe, men kun ejendommens standard, hvilket er focus quartro i messing. Efter henvendelse til bestyrelsen.

Generelt

 1. Bestyrelsen opfordrer alle til at hjælpe hinanden med at overholde husordenen. Derfor anbefaler vi, at eventuelle konflikter bliver taget i opløbet ved at parterne taler sammen. Hvis der ved hjælp af dette ikke kan findes en løsning, kan man indsende en skriftlig klage til bestyrelsen med alle relevante oplysninger.

Bestyrelsen undersøger herefter sagen og vurderer, om der skal afgives en anbefalet skriftlig advarsel, indkaldes til samtale eller blot gives en venlig påtale.

 1. Ved gentagende grove overtrædelser af husordenen er det bestyrelsens ret og pligt at påbegynde en eksklusionssag. Jf. Foreningens vedtægter § 12.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling september 2021

Del siden